Search

Let the mind flow like water.

Face life with a calm and quiet mind and everything in life will be calm and quiet.
92 views2 comments

Recent Posts

See All

उदाहरणार्थ अंडी देणाऱ्या कोंबडीला पोसावे लागते. तिला जगवावे लागते. गरज आहे म्हणून कुठलाही विचार न करता ती कोंबडी कापायची नसते.अंडी देणाऱ्या कोंबडीची ही गोष्ट गुंतवणूक करताना संयमाची, कष्ट करण्याची प्र